19.2 C
Śrem
sobota, 2 lipca, 2022
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

spot_imgspot_img

Regulamin zamieszczania ogłoszeń

§1.

Warunki ogólne.

Internetowy System Zamawiania Reklam i Ogłoszeń www.tydzien.net.pl jest prowadzony przez firmę „Prasa Śremska” Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie, ul Kilińskiego 1, nr NIP 785-16-93-780, Regon 411529886, KRS 00001816 17. Poniższy dokument stanowi formę umowy pomiędzy „Prasa Śremska” Sp. z o.o. a Klientem korzystającym z serwisu www.tydzien.net.pl, zwanego dalej tydzien.net.pl.

Zamówienia w tydzien.net.pl mogą składać Klienci, którzy:

  1. Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Posiadają dostęp do Internetu, poddali się procedurze rejestracyjnej oraz otrzymali swoje indywidualne hasło dostępu oraz numer identyfikacyjny.
  3. Zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptują.

Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac i wzorców, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.

§2.

Ochrona danych osobowych

Tydzien.net.pl zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz informowania kontrahentów o istotnych zmianach w ofercie oraz działań marketingowych, w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474), tekst ujednolicony na podst. ustawy z dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1087. W chwili wysłania przez Klienta zamówienia powstaje automatycznie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania przez tydzien.net.pl, które zostanie zapłacone przelewem przed przystąpieniem do realizacji.

§3.

Realizacja zamówień

Zamówienie złożone w tydzien.net.pl składa się z jednego lub wielu zleceń na poszczególne pozycje z oferty Tydzien.net.pl. Pliki komputerowe niezbędne do realizacji zlecenia należy przygotowywać zgodnie ze specyfikacją techniczną. Zlecenia zawierające pliki uszkodzone, czyli nie otwierające się, nie dające się zaimportować, zapisane w nieobsługiwanym formacie lub zawirusowane są usuwane, a „Prasa Śremska” Sp. z o.o. informuje Klienta o tym fakcie w formie e-maila lub telefonicznie niezwłocznie po wykryciu. „Prasa Śremska” Sp. z o.o. pobiera dodatkową opłatę za przygotowanie pliku (bez ingerencji w zawartość pliku) w przypadku, gdy do zamówień zostaną dołączone pliki w innym niż zalecany formacie.

§4.

Realizacja usługi Zamów ogłoszenie przez SMS

Aby skorzystać z usługi „Zamów ogłoszenie przez SMS” (zgodnie z informacją podaną w serwisie www.tydzien.net.pl), klient wysyła SMS na numer 76567 – koszt 7,38 zł (w tym 23% VAT) lub na numer 79567 – koszt 11,07 zł (w tym 23% VAT) o treści zgodnej z tabelą. Zwrotnie użytkownik otrzymuje wiadomość zawierającą podziękowanie i informację o przyjęciu zamówienia. W przypadku SMSa o błędnej treści lub wysłania jej na błędny numer użytkownik otrzyma SMS o treści „Wyslales SMSa o nieprawidlowej tresci”.

§5.

Odpowiedzialność za jakość

Prace w formie pliku elektronicznego drukowane są w postaci, w jakiej zostały dostarczone przez Klienta. „Prasa Śremska” Sp. z o.o. nie sprawdza, nie wprowadza poprawek i modyfikacji dostarczonych plików. „Prasa Śremska” Sp. z o.o. gwarantuje jakość określoną w specyfikacjach zamieszczonych w serwisie tydzien.net.pl.

§6.

Postępowanie z wyrobem będącym własnością Klienta

Plik dostarczony do „Prasa Śremska” Sp. z o.o. drogą internetową, „Prasa Śremska” Sp. z o.o. zobowiązuje się do skasowania po upływie dwóch tygodni od daty odbioru lub wysyłki pracy. Własność intelektualna Klienta zawarta w jego plikach przesłanych internetem do „Prasa Śremska” Sp. z o.o. jest chroniona przed dostępem osób trzecich tylko w przypadku, jeśli pliki zostały przesłane na indywidualne konto FTP (tworzone w trakcie rejestracji Klienta i dostępne tylko po podaniu indywidualnego hasła i loginu). Ochronie takiej nie podlega ogólnodostępne konto FTP.

§7.

Płatności

Obowiązującą formą płatności za usługi i produkty zamawiane w tydzien.net.pl jest płatność przelewem lub przez Premium SMS przed przystąpieniem do realizacji zlecenia.

§8.

Reklamacje

Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące usług mogą być składane przez użytkowników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres „Prasa Śremska” Sp. z o.o., ul Kilińskiego 1, 63-100 Śrem. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§9.

Odpowiedzialność odszkodowawcza

„Prasa Śremska” Sp. z o.o.  wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleceń. Oznacza to, iż Zamawiający nie będzie mógł dochodzić żadnych roszczeń odszkodowawczych z podanego tytułu. Zapis ten nie dotyczy konsumentów, to jest osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

§10.

Postanowienia końcowe

Postanowienia regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami regulaminu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.tydzien.net.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

§11.

Prawo właściwe i spory

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a firmą „Prasa Śremska” Sp. z o.o., której przedmiotem są usługi świadczone przez firmę „Prasa Śremska” Sp. z o.o. w ramach sklepu internetowego tydzien.net.pl, na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez firmę „Prasa Śremska” Sp. z o.o. w ramach tydzien.net.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.